House at Bavdhan

Client
Private
Location
Bavdhan, Pune
Year
2022 - 23
Area
5000 sf
Images
Viraj Kapadia
Team
Vishwa Faldu, Parthit Sangani, Gaurav Sharma, Khushru Irani

Development